-30%
19.250.000 VND 27.500.000
-30%
18.550.000 VND 26.500.000
-30%
4.830.000 VND 6.900.000
-30%
4.305.000 VND 6.150.000

CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG